top of page

Focal ón Phríomhoide

Cuireann tuismitheoirí cúram orainn aire mhaith a thabhairt dá gcuid páistí go gceann seacht mbliana.  Iarrann na tuismitheoirí orainn scileanna agus buanna na bpáistí a chothú, iad a spreagadh agus cur ar a gcumas na mianaidhmeanna s’acu a bhaint amach. Tá muid an-dáiríre faoin chúram seo.  Is aidhm linn difear a dhéanamh i saol ár ndaoine óga.  Tá fianaise nach beag go bhfuil ag éirí linn.

Cruthaíonn an Ghaeilge timpeallacht foghlama cumhachtach dár ndaltaí.  Maidir le torthaí acadúla, tá Coláiste Feirste ar na scoileanna neamhroghnacha is mó rath le blianta beaga anuas.  Cuireann muid síneadh ar na daltaí a bhfuil bua acadúil acu agus dúshlán rompu agus gnóthaíonn siad gráid A* go rialta i réimse leathan ábhar.  Trínár n-Ionad Tacaíochta Foghlama nuálach tugann muid tacaíocht chuí do dhaltaí a bhfuil dua ar leith acu le go ngnóthóidh siad thar a bpoitéinseal. Agus soláthraíonn muid curaclam an-leathan le freastal ar riachtanais, ábaltachtaí agus suimeanna gach uile dhalta.  Dá bhrí seo tugann muid ar ais sa tSéú Foirm 80-90% de na daltaí anois, á gcoinneáil agus á gcothú sa chóras oideachais agus á n-ullmhú don staidéar tríú leibhéil.

Cad chuige a bhfuil an oiread sin ratha ar Choláiste Feirste? Mar go bhfreastalaíonn muid ar gach páiste mar dhuine aonair; mar go bhfuil foireann dhúthrachtach le hardscileanna againn; mar go bhfuil córas tréadchúraim agus tacaíochta pearsanta éifeachtach againn; mar gur pobal scoile sona sásta sinn.  Thar gach ní eile tá eispéaras oideachasúil den scoth ar Choláiste Feirste mar go bhfuil sainmheon Gaeilge go smior ionainn a spreagann ár ndaoine óga creidbheáil iontu féin mar Ghaeil agus gnóthú dá réir.

Micheál_Priomhoide_edited.jpg

Gnóthaíonn ár gcuid daltaí go hacadúil.  Ach gnóthaíonn siad fosta sa spórt, sa drámaíocht, san ealaín agus sa cheol.  Gnóthaíonn siad sna himeachtaí seach-churaclaim éagsúla.  Fásann siad go pearsanta agus go sóisialta i dtimpeallacht shábháilte bunaithe ar chaidrimh shona láidre.  Imíonn siad amach sa tsaol le gnóthú i réimse gairmeacha agus slite beatha. Tugann siad leo na tréithe a chothaigh siad ar Choláiste Feirste, féinmhuinín, misneach, dearcadh pobail agus líofacht sa Ghaeilge.  Seo an fhís atá againn don pháiste s’agatsa.

 

Leanann Coláiste Feirste den fhás, den tsíorfheabhsú, den nuálú.  Tá aistear corraitheach romhainn don chéad seacht mbliana eile.  Tugaim cuireadh duit bheith linn.

 

Mícheál Mac Giolla Ghunna

Príomhoide

RÉAMHEOLAIRE

Screenshot 2022-12-22 at 11.47.51.png

Ó bunaíodh  i 1991é,d’fhás agus d’fhorbairColáiste Feirste as cuimse. Tháinig méadúsuntasach ar líon na ndaltaí,líon na foirne,ar an tsoláthar curaclaim,ar acmhainníagus áiseanna. 

Facebook

Events

bottom of page