top of page

Scoil Leathnaithe/Extended Schools

Scoileanna Sínte agus imeachtaí seach-churaclaim

Ag tacú le foghlaim, samhlaíocht agus stíl shláintiúil mhaireachtála

Le cois ardchaighdeán oideachais acadúil a sholáthar tugann Coláiste Feirste faoinár gcuid daltaí a fhorbairt mar dhaoine iomlánacha – ina n-intinn, ina gcorp agus ina gcroí.  Dá thairbhe seo eagraímid réimse leathan d’imeachtaí taobh amuigh den tseomra ranga chun scileanna, dearcaidh, luachanna pearsanta agus féinmhuinín a chothú sna daltaí – agus ar ndóighe le go dtig leo sult agus siamsaíocht a bhaint astu.

 

Fostaíodh Clár Nic Lochlainn ina Comhordaitheoir Scoileanna Sínte le cinntiú go mbaineann an scoil amach croí-spriocanna an phacáiste mhaoinithe do Pháistí agus Daoine Óga.

 

Is é an príomhaidhm ná tearcghnóthachtáil a laghdú agus féidearthachtaí saoil páistí agus daoine óga a fheabhsú.

 

Is iad na cuspóirí:

  • Bheith folláin;

  • Bheith ag baint suilt, ag foghlaim agus ag gnóthachtáil;

  • Maireachtáil faoi shábháilte agus faoi sheasmhacht;

  • Folláin timpeallachta agus geilleagair bheith ann

  • Páirt dearfach a imirt sa tsochaí agus sa phobal

 

Cuireann Scoileanna Sínte imeachtaí éagsúla ar siúl atá ag cloí le spriocanna Phlean Forbartha na Scoile.  Tá Cumann Bricfeasta, imeachtaí tacaíochta don fhoghlaim i ndiaidh am scoile agus imeachtaí iar-scoile spóirt agus só don aos óg.  Tá clár ann do thuismitheoirí agus d’úsáid na scoile ag an phobal.

 

Tá fianaise láidir ann a léiríonn an tionchar dearfach atá ag seirbhísí sínte ar spreagadh, iompar agus foghlaim na ndaltaí.  Mar gheall air seo tá feabhas suntasach ag teacht ar ghnóthachtáil ár ndaltaí, go háirithe iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste.  Tá teaghlaigh agus an pobal ag baint tairbhe as an chlár seo fosta mar go bhfuil teacht acu ar réimse níos leithne de dheiseanna a ardaíonn leibhéal mianaidhme.

 

Cuirimid fáilte roimh gach dalta theacht agus bheith páirteach agus go háirithe iad siúd nach mbíonn páirteach in imeachtaí mar seo de ghnáth.  Is ríthábhachtach linn go ndéanann daoine óga a thagann go Coláiste Feirste a lánacmhainneacht a chomhlíonadh agus go mbíonn eispéaras taitneamhach acu ar scoil.

 

Tugann na heagraíochtaí seo a leanas maoiniú do Scoileanna Sínte:  Cnuasghrúpa Scoileanna Sínte na bhFál, Foras na Gaeilge agus Sport NI.

Corridor 13.jpg
Geography_-_Brónach_01.jpg

Extended Schools

Supporting Learning, Creativity and Healthy Lifestyles.

As well as providing first class academic opportunities to our students, Coláiste Feirste takes a holistic approach to work with young people in a community development context.  To this end a wide range of activities are organised to encourage the development of skills, attitudes, values and self-confidence- as well as providing opportunities for fun and leisure.

 

Clár Nic Lochlainn is employed by Coláiste Feirste to co-ordinate Extended Schools and to ensure that the school meets the outcomes at the heart of the Children and Young People’s funding package.

 

The overall objective is to reduce underachievement and improve the life chances of children and young people.

 

The Outcomes are:

  • Being Healthy

  • Enjoying, Learning and Achieving

  • Living in Safety and with Stability

  • Experiencing Economic and Environmental Well Being

  • Contributing Positively to Community and Society.

 

Extended Schools provide various activities linked with the School Development Plan. There is a Breakfast Club, extra tuition, mentoring and transition support, after-school youth, sport and leisure activities, support programmes for parents and community use of the school building.

 

There is increasingly strong evidence showing the positive impact of extended services on children’s motivation, behaviour and engagement with learning. This is beginning to yield real improvements in attainment, particularly for the most disadvantaged pupils. Families and local communities are benefiting too, through access to a wider range of opportunities which, in turn, raise aspirations.

 

All pupils are welcome to join and we particularly want to invite those who might not normally attend extended school activities because it is vital to us that all the young people who attend Coláiste Feirste achieve their potential and have a very enjoyable experience at school.

 

Extended Schools is generously supported by DENI and BELB Extended Schools

Greater Falls Extended Schools Cluster, Foras na Gaeilge agus Sport NI.

bottom of page