top of page

Eitheas/Ethos

Sainmheon cumhachtach bríomhar

Is í príomhaidhm Choláiste Feirste an réimse is leithne iar-bhunoideachais trí mheán na Gaeilge a sholáthar agus barr feabhais a bhaint amach i ngach gné den obair sin.  Tá blianta fada de thaithí ag an scoil ar iar-bhunscolaíocht lán-Ghaeilge a chur ar fáil a thugann dár gcuid daltaí na scileanna sóisialta, intleachtúla agus teicniúla a chuideoidh leo bheith ina ndaoine fásta iomlána agus geanúla.  Spreagann muid ár gcuid daltaí le haithint gur oidhreacht bheo luachmhar í a dteanga agus a gcultúr as a dtig leo pléisiúr agus sásamh a bhaint.  Cothaíonn muid eolas, caoinfhulaingt agus meas iontu fosta i leith traidisiúin, dearcaidh agus stíleanna beatha daoine eile.

 

Is scoil ilchumais, chomhoideachais í Coláiste Feirste.  Cothaítear muinín agus cinnteacht sna daltaí i dtaca lena bhféiniúlacht agus lena sainchultúr féin. Féachann foireann na scoile le daoine óga a chothú a mbeidh páirt ghníomhach éifeachtach fhorásach acu inár bpobal féin agus sa tsochaí trí chéile.  Is mian linn luachanna a chothú iontu a chuirfidh ar a gcumas bheith rannpháirteach mar thuismitheoirí, mar oibrithe, mar cheannairí agus mar shaoránaigh ghníomhacha sa tsochaí san am atá le teacht.

 

Bítear ag súil leis an chuid is fearr den dea-iompar ó dhaltaí laistigh agus lasmuigh den scoil agus go mbeidh meas acu orthu féin agus ar dhaoine eile.  Bítear ag súil go gcaithfidh siad le bród culaith Choláiste Feirste agus go mbeidh siad feistithe mar ba chóir. 

 

Soláthraíonn Coláiste Feirste seirbhís oideachais a chuireann ar chumas na ndaltaí eolas, éispéiris, cáilíochtaí agus scileanna riachtanacha saoil a bhaint amach.  Creideann muid go bhfuil sé ar chumas gach dalta a (h)acmhainneacht iomlán a bhaint amach maidir le forbairt shóisialta, phearsanta agus oideachasúil.  Dar linn go bhfuil an dalta, na tuismitheoirí, na múinteoirí agus foireann bhainistíochta na scoile comhfhreagrach as an sprioc seo a bhaint amach agus go gcaithfidh siad comhoibriú lena chéile leis sin a dhéanamh.

 

Bítear ag súil le tuismitheoirí tacaíocht a thabhairt do shainmheon na scoile agus cuidiú leis na múinteoirí aidhmeanna na scoile a chaomhnú.

A dynamic & expanding ethos

Coláiste Feirste aims to provide post primary education of the highest quality through the medium of the Irish language and is committed to excellence in every aspect of this work.  The school has many years of experience in this field and offers an educational experience which develops the social, intellectual and technical skills of the young people in our care. Their education in Coláiste Feirste enables pupils to become fulfilled and caring adults and it encourages them to see their language and culture as a valuable and living heritage from which they can derive pleasure and satisfaction, while at the same time making them aware, tolerant and appreciative of other traditions, views and lifestyles.

 

Coláiste Feirste is a co-educational, all-ability, comprehensive school and as such it embraces tolerance and welcomes diversity.  The school seeks to cultivate confidence and self-assertiveness in its pupils allowing them to express fully their own identity and culture.  Our staff seeks to foster young people who will in the future play active, constructive, progressive roles in our community and in society as a whole.  We hope to instil in them the values necessary to be responsible parents, workers, leaders and contributing members of society in the future.

 

Exemplary conduct is encouraged and expected of the pupils both inside and outside of the school.  They are expected to have respect for themselves and for others.  They are expected to wear their school uniform with pride.

 

Our school endeavours to provide an educational service which enables pupils to obtain qualifications, knowledge, experiences and necessary life skills.  We believe that every pupil has the ability to reach his/her full potential with regard to social, personal and educational development.  We believe that the pupil, parents, teachers and school management are collectively responsible for this aim and must work together to achieve it.

 

We expect that parents will support and assist the teachers in upholding the aims and ethos of the school.

bottom of page