top of page

Gobharnóirí/Governors

Réamhrá na nGobharnóirí

Thar cheann Bhord na nGobharnóirí, fhoireann agus phobal scoile Choláiste Feirste, cuirim fearadh na fáilte roimh na daltaí, tuismitheoirí agus caomhnóirí ata ag brath bheith linn.

 

Soláthraíonn Coláiste Feirste traidisiún saibhir den scoláireacht agus den fhorbairt phearsanta.  Cruthaíonn na buanna seo timpeallacht bríomhar don staidéar agus don fhás aníos.  Is iontach an fhorbairt atá déanta ag an scoil le blianta beaga anuas, forbairt atá á tiomáint ag daoine éirimiúla ildána ag croílár gach a ndéanaimid.

 

Leanfaimid den obair dhian le cinntiú go gcuirtear síorfheabhas ar chaighdeán an tsoláthair oideachais sa scoil.  Mar shampla, soláthraíonn ár gcuid seirbhísí tacaíochta foghlama monatóireacht agus athbhreithniú ar dhul chun cinn dalta fud fad na scoile.  Cinntíonn sé seo go dtuigtear agus go bhfreastalaítear ar riachtanais gach uile dhalta.  In amanna bíonn cláracha foghlama luasaithe de dhíth ar dhaltaí a bhfuil buanna ar leith acu, in amanna eile bíonn tacaíocht de dhíth ar dhaltaí le tabhairt faoi ghnéithe áirithe den churaclam.  Tá an éabhlóid seo chun na foghlama pearsanaithe dírithe ar chothú scileanna múinteoirí  le torthaí den scoth a bhaint amach i bpobal  foghlama ilchumais.  Sa Réamheolaire seo gheobhaidh tú samplaí den dóigh a n-oibríonn an cur chuige seo.

 

Ag amharc chun cinn tá Coláiste Feirste ag leagan amach fís soiléir agus bealach don fhorbairt bhreise.  Leiríonn ár straitéis an ríthábhacht le comhpháirtíochtaí a chuireann ar chumas daltaí, tuismitheoirí agus múinteoirí comhoibriú le chéile chun eispéiris agus torthaí oideachasúla den chéad scoth a sholáthar.  Dá bhrí seo agus le tacaíocht na bpáirtithe leasmhara iomchuí, tá Coláiste Feirste dár gcur féin chun cinn mar cheannaire agus mar cheannródaí  san iarbhunscolaíocht atá in ann an saineolas agus an cúram dúthrachtach a sholáthar a mbíonn na tuismitheoirí ag dúil leo.

 

Is buntéama dár straitéis infheistíocht a fháil agus tá a lán dul chun cinn léirithe againn sa cheist sin.  Tá maoiniú breise don Ghaelscolaíocht bainte amach againn fríd an Athbreithniú ar an Fhoirmle Mhaoinithe Choiteann – maoiniú a chuirfidh go mór leis na hacmhainní foghlama dár ndaltaí.  Tá áis liathróide láimhe den chéad scoth in úsáid iomlán anois.  Is í an chéad chéim seo sa tionscadal Spórtlann, lárionad spóirt do na cluichí Gaelacha agus spás glas do phobal na Gaeilge agus don phobal áitiúil i gcroílár na Ceathrún Gaeltachta.  Tá an chéad chéim eile ar fiú £11m í, ar siúl anois.  Ag leanstan dúinn dár ról i gcothú bhuanna ár gcuid daoine óga is cosúil gur bliain na tógála a bheas i 2016.

 

Tá súil againn go dtiocfaidh bhur bpáistí linn, ag leanstan den Ghaelscolaíocht.  Ní i gColáiste Feirste ach na daoine atá páirteach ann agus a chruthaíonn scoil den chéad scoth.

Courtyard 06.jpg
bottom of page