top of page

Príomhoide/Principal

Focal ón Phríomhoide

Is mór an pléisiúr dom an Réamheolaire seo a chur i do láthair.  Sna leathanaigh seo a leanas gheobhaidh tú blas beag de shaibhreas agus d’éagsúlacht thaithí an dalta ar Choláiste Feirste.

 

Cuireann tuismitheoirí cúram orainn aire mhaith a thabhairt dá gcuid páistí go gceann seacht mbliana.  Iarrann na tuismitheoirí orainn scileanna agus buanna na bpáistí a chothú, iad a spreagadh agus cur ar a gcumas na mianaidhmeanna s’acu a bhaint amach. Tá muid an-dáiríre faoin chúram seo.  Is aidhm linn difear a dhéanamh i saol ár ndaoine óga.  Tá fianaise nach beag go bhfuil ag éirí linn.

 

Cruthaíonn an Ghaeilge timpeallacht foghlama cumhachtach dár ndaltaí.  Maidir le torthaí acadúla, tá Coláiste Feirste ar na scoileanna neamhroghnacha is mó rath le blianta beaga anuas.  Cuireann muid síneadh ar na daltaí a bhfuil bua acadúil acu agus dúshlán rompu agus gnóthaíonn siad gráid A* go rialta i réimse leathan ábhar.  Trínár n-Ionad Tacaíochta Foghlama nuálach tugann muid tacaíocht chuí do dhaltaí a bhfuil dua ar leith acu le go ngnóthóidh siad thar a bpoitéinseal. Agus soláthraíonn muid curaclam an-leathan le freastal ar riachtanais, ábaltachtaí agus suimeanna gach uile dhalta.  Dá bhrí seo tugann muid ar ais sa tSéú Foirm 80-90% de na daltaí anois, á gcoinneáil agus á gcothú sa chóras oideachais agus á n-ullmhú don staidéar tríú leibhéil.

Cad chuige a bhfuil an oiread sin ratha ar Choláiste Feirste? Mar go bhfreastalaíonn muid ar gach páiste mar dhuine aonair; mar go bhfuil foireann dhúthrachtach le hardscileanna againn; mar go bhfuil córas tréadchúraim agus tacaíochta pearsanta éifeachtach againn; mar gur pobal scoile sona sásta sinn.  Thar gach ní eile tá eispéaras oideachasúil den scoth ar Choláiste Feirste mar go bhfuil sainmheon Gaeilge go smior ionainn a spreagann ár ndaoine óga creidbheáil iontu féin mar Ghaeil agus gnóthú dá réir.

Gnóthaíonn ár gcuid daltaí go hacadúil.  Ach gnóthaíonn siad fosta sa spórt, sa drámaíocht, san ealaín agus sa cheol.  Gnóthaíonn siad sna himeachtaí seach-churaclaim éagsúla.  Fásann siad go pearsanta agus go sóisialta i dtimpeallacht shábháilte bunaithe ar chaidrimh shona láidre.  Imíonn siad amach sa tsaol le gnóthú i réimse gairmeacha agus slite beatha. Tugann siad leo na tréithe a chothaigh siad ar Choláiste Feirste, féinmhuinín, misneach, dearcadh pobail agus líofacht sa Ghaeilge.  Seo an fhís atá againn don pháiste s’agatsa.

Micheál_Priomhoide_edited.jpg

Leanann Coláiste Feirste den fhás, den tsíorfheabhsú, den nuálú.  Tá aistear corraitheach romhainn don chéad seacht mbliana eile.  Tugaim cuireadh duit bheith linn.

 

Mícheál Mac Giolla Ghunna

Príomhoide

A Word from the Principal

It is with great pleasure that I introduce you to our school Prospectus.  Within these pages you will get a flavour of how rich and varied the pupil experience is at Coláiste Feirste.

 

Parents entrust us with their children for seven years. They ask us to develop all of their skills and talents, to inspire and empower them to achieve their hopes and aspirations.  It is a task we take very seriously.  We aim to make a difference in the lives of our young people.  There is ample evidence that we are succeeding.

 

The Irish language creates a powerful learning environment for our pupils.  In terms of academic results, Coláiste Feirste has been among the top performing non-selective schools for several years.  We stretch and challenge our academically gifted pupils to achieve A* grades in a range of subjects.  We support pupils with particular difficulties through our innovative Learning Support Centre to achieve beyond their potential.  And we provide an extensive curriculum to meet the needs, abilities and interests of each individual pupil.  As a result we take back 80-90% of pupils into Sixth Form, keeping them in the education system and preparing them for successful third-level study.

 

Why is Coláiste Feirste so successful?  Because we meet the needs of each child as an individual; because we have a dedicated and highly-skilled staff; because we have an excellent pastoral and personal support system; because we have a happy school community. Above all we offer an excellent educational experience at Coláiste Feirste because we have a strong Irish language ethos which inspires young people to believe in themselves as proud young Gaels and to achieve accordingly.

 

Our pupils achieve academically.  But they also achieve in sport, drama, art and music.  They achieve in the varied extra-curricular activities.  They grow personally and socially in a safe environment built on strong happy relationships.  They go on to achieve beyond school in a wide variety of professions and walks of life.  These are bright, successful men and women, taking with them the Coláiste Feirste qualities: a self-belief, a sense of community and a fluency in the Irish language.  This is what we wish for your child.

 

Coláiste Feirste continues to grow, to improve, to innovate.  The next seven years will be an exciting journey.  We invite you to join us.

 

Mícheál Mac Giolla Ghunna

Principal

bottom of page