top of page

EC4/Key Stage 4

TGMO (GCSE)

Ag Eochairchéim 4 (Blianta 11-12)  tá rogha de 22 ábhar ag na daltaí (faoi mar a leagtar síos sa Chreat Teidlíochta) ar a n-airítear:

 • Gaeilge

 • Béarla (teanga)

 • Litríocht an Bhéarla

 • Matamaitic

 • Eolaíocht Shingil

 • Eolaíocht Dhúbailte

 • Tíreolaíocht

 • Spáinnis

 • Stair

 • Ealaín agus Dearadh

 • Teicneolaíocht agus Dearadh

 • Ceol

 • Teicneolaíocht Digiteach (TFC)

 • Staidéir Spórt

 • Staidéir Ghnó

 • Foghlaim don Saol agus don Obair

 • Bia agus Cothú

 • Drámaíocht

 • Staidéir Ghairmeacha

 • Staidéir Mhótarfheithiclí

 • Sláinte agus Cúram Sóisialta

 • Ealaíona Íomha Gluaiste

Art - Tuathán 01.jpg
Ag leanstan le barr feabhais ag EC4

Tá clár cuimsitheach tacaíochta i bhfeidhm chun leasa dhaltaí EC4.  Bíonn ceardlanna scileanna stáidéir ar fáil do dhaltaí agus dá dtuismitheoirí agus cuirtear ranganna breise iar-scoile ar bun le freastal ar riachtanais obair chúrsa agus stáidéar aonarach.  Seoltar tuairiscí dul chun cinn chuig tuismitheoirí agus socraítear agallaimh phearsanta do dhaltaí agus tuismitheoirí i mBliain 11 agus i mBliain 12 le beartú spriocanna a aontú.

 

Tá dul chun cinn iontach déanta ag an scoil le blianta beaga anuas maidir le torthaí TGMO.  Is aidhm linn leanstan leis an rathúlacht amach anseo.

GCSE

At Key Stage 4 (Years 11-12) pupils have a choice of 25 GCSE and NVQ subjects (as laid out in the Entitlement Framework):

 • Irish

 • English (language)

 • English Literature

 • Maths

 • Single Award Science

 • Double Award Science

 • Geography

 • Spanish

 • History

 • Art & Design

 • Technology & Design

 • Music

 • Digital Technology (ICT)

 • Sports Studies

 • Business Studies

 • Learning for Life & Work

 • Food & Nutrition

 • Drama

 • Occupational Studies

 • Motor Vehicle Studies

 • Health & Social Care

 • Moving Image Art

Taoiseach agus Katy Rose 2018-06-08_pmce
Continued Excellence at KS4

A comprehensive support programme has been implemented to benefit KS4 pupils.  Study skills workshops are provided for pupils and their parents and after school support classes are organised to meet the coursework and revision needs of students as well as providing study facilities for individual study.  End of term reports are sent to parents and individual interviews are arranged for all Year 11 and Year 12 students and their parents in order to set targets.

 

The school has made excellent progress with regard to GCSE results in recent years.  It is our aim to build on this success in the coming years.

bottom of page